PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Uvedomujeme si riziká súvisiace s využívaním internetu a preto sme zostavili súbor pravidiel k jeho využívaniu na ochranu užívateľov stránky i nás samotných (v nasledujúcich "podmienkach").

1. Všeobecné pravidlá používania

Berte na vedomie, že je zakázané:

 1. distribuovať akékoľvek časti webovej stránky pomocou akýchkoľvek médií bez predchádzajúce súhlasu;
 2. vstupovať na akúkoľvek časť webovej stránky pomocou iných technológií ako sú dostupné na našej webovej stránke alebo na ktoré odkazujeme;
 3. meniť akúkošvek časť webovej stránky;
 4. vstupovať, obchádzať alebo inak narúšať zabezpečené prvky webovej stránky alebo prvky, ktoré chránia alebo zakazujú kopírovanie obsahu(i) alebo (ii) obchádzať obmedzenia používania webovej stránky alebo dostupného obsahu webovej stránky;
 5. využívať našu webovú stránku na komerčné a obchodné účely;
 6. kopírovať nepretržite, zhromažďovať a odovzdávať ďalej obsah našej webovej stránky.
2. Autorské a iné práva
 1. Sme - pokiaľ nie je uvedené inak - majiteľom alebo autorizovaným užívateľom všetkých dostupných informácií na našej webovej stránke, texty, grafika, obrázky, fotografie, audio a video súbory a interaktívne prvky (v nasledujúcom “Obsahu”). Kompletný obsah je buď našim majetkom alebo k nemu vlastníme licenciu a je predmetom vlastníckych práv a ostatných práv na ochranu intelektuálneho bohatstva našich práv alebo práv poskytovateľov licencie. Akékoľvek značky tretej strany umiestnené na našej webovej stránke sú značky ich oprávnených vlastníkov.
 2. Obsah by nemal byť sťahovaný, kopírovaný, distribuovaný, vystavovaný, predávaný, licencovaný, menený, nesprávne využívaný, využívaný na komerčné účely alebo využívaný inak ako na osobné potreby bez nášho predchádzajúceho súhlasu.
 3. Akýkoľvek zásah do našich autorských alebo iných práv vrátane práv tretích strán môže viesť k občianskemu alebo trestnému stíhaniu.
3. Zodpovednosť
 1. Pri príprave tejto webovej stránky sme kládli najvyšší možný dôraz na aktuálnosť a správnosť dát a jasnosť výkladu. Aj napriek tomu sa môžu vyskytnúť nesprávne informácie. Vzdávame sa akejkoľvek zodpovednosti za prípadné preklepy a zodpovednosti za správnosť, kompletnosť a aktuálnosť informácií obsiahnutých na webových stránkach spoločnosti.
 2. Informácie a dáta dostupné na našich serveroch môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Služby, informácie a dáta dostupné na webovej stránke  sú poskytované bez akýchkoľvek záruk.
 3. Taktiež sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za informácie a materiály obsiahnuté na webových stránkach tretích strán, na ktoré je na webovej stránke odkazované, ako aj za informácie a materiály obsiahnuté na webových stránkach ďalších subjektov, na ktoré môže byť odkazované webovou stránkou tretej strany.
 4. Používaním webovej stránky na sebe preberáte všetky riziká s tým spojené vrátane ohrozenia počítača, softwaru alebo poškodenia dát.
 5. Spoločnosť by nemala byť v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek nezákonné používanie webovej stránky ani za porušovanie práv tretích strán.
 6. S výnimkou škôd, ktoré vzniknú na základe nášho nesprávneho jednania nebude spoločnosť zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo úmyselné škody vrátane škôd vzniknutých ušlým ziskom, poškodením softwéru alebo elektronických dát spojených s používaním webovej stránky spoločnosti.
4. Osobné údaje

Pre osobné údaje a dáta týkajúcí sa spoločnosti by mal byť používaný NÁVOD NA OCHRANU ÚDAJOV.

5. Rôzne

Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť .

© Spectrum Brands Inc, September 2020

Upozorňujeme, že kliknutím na toto tlačidlo opustíte webové stránky značky Remington a budete presmerovaní priamo na webové stránky nášho obchodného partnera Convar Deutschland GmbH!

Tam nájdete široký výber náhradných dielov značky Remington.